آيين نامه ضوابط و چگونگي هزينه كرد اعتبارات قرآني استان ها – سال ۱۳۹۷

آیین نامه نظارت و ارزشیابی عملکرد قرآنی استان ها – سال ۱۳۹۷

منبع : تلاوت