* آیین نامه خانه های قرآن و عترت *
* اطلاعات قرآنی و سوابق *
*فرم رضایت نامه مکان های عمومی *
* تعهد نامه رعایت استاندار ساختمانی و تجهیزات *
* تایید اصالت مدارک *
* رضایت نامه همسر *
* فرم اعلام نظر اداره تبلیغات شهرستان *
* فرم تحویل رسید پروانه فعالیت *
* فرم مصاحبه از موسس و مدیر *
* فرم رضایت نامه استفاده همسر از مکان خانه قرآن *

منبع : تلاوت