علی صالحی متین؛ مدیر آموزش و ارتقاء شورای عالی قرآن از اعزام هیأتی از شورای عالی قرآن به البرز خبر داد.منبع : خبرگزاری مهر