وقت ظهور با خداست امام صادق (ع) انّ من وقّت لمهدینا وقتا فقد شارک اللّه تعالی فی علمه، و ادّعی أنّه ظهر علی سرّه.

هرکه برای ظهور مهدی ما، وقت معین کند خود را در علم و دانش پروردگارش شریک دانسته و مدّعی آگاهی و غلبه بر علم پنهان او شده است.[۱]

پی نوشت

[۱] بحار الانوار، جلد ۵۳، ص ۳، چاپ بيروت.